Klavdiya Korshunova

Date of birth: 1984
Education: The Mikhail Semyonovich Shchepkin Higher Theatre School (Institute)